Nieruchomość gruntowa położona w Jodłowniku Gmina Dzierżoniów

Tuszyn, dnia 01.02.2021 roku

Oświadczenie
Zarządcy masy sanacyjnej
dłużnika Daniela Gogolewskiego

Działając jako zarządca masy sanacyjnej dłużnika Daniela Gogolewskiego
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DRG Agro Group Daniel Gogolewski w
restrukturyzacji z siedzibą w Tuszynie zgodnie z postanowieniami warunków sprzedaży
określonymi w regulaminie oświadczam, iż unieważniam w całości przetarg na
sprzedaż nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład masy sanacyjnej stanowiącej
działkę nr 169/17 o pow. 0,2437 ha położonej w Jodłowniku, obręb 0013 Ostroszowice,
zabudowanej halą produkcyjną, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi księgę
wieczystą KW nr SW1D/00050746/8 wraz z udziałem wynoszącym 91/100 w prawie
własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 169/19 objętej księgą wieczystą
KW nr SW1D/00049199/8 i udziałem wynoszącym 34/100 w prawie własności
nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 169/22 objętą księgą wieczystą KW nr
SW1D/00049200/9 za łączną kwotę nie niższą niż 399.999 zł (słownie: trzysta
dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć zł) z terminem
składania ofert do dnia 5 lutego 2021 roku.

Zarządca
masy sanacyjnej
Stanisław Hetman
Regulamin-przetargu.pdf